Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen:

- Hoe kom ik achter mijn aansluitnummer bij UWV? (Dit is nodig voor de aanmelding Vorst WW)
- Kan mijn werknemer gebruik maken van de regeling WW onwerkbaar weer tijdens de vorstperiode?
- Wanneer is de Bouwvak 2013? 
- Wanneer is de Bouwvak 2014? (voorlopige planning) 
- Hoe kan ik iemand ontslaan?
- Hoe betaal ik een clieop bestand?
- Wanneer moet ik reisuren betalen? (cao bouw)
- Hoe bereken ik de opzegtermijn bij ontslag (cao bouw)
- Overweegt u eigen risicodrager te worden voor de WGA
- Waar vind ik het voorbeeldrooster voor de 4-daagse werkweek
- Waar vind ik de vakantieschema's voor 2013 
- Heeft u een formulier om de kilometers bij te houden (kilometerregistratie)
- Hoe kom ik achter het betalingskenmerk van de loonheffing?
AOW en partnertoeslag nu en hoe wordt dit vanaf 2015?
- Wanneer heb ik recht op de premiekorting voor oudere werknemers?
- Wat houdt premie sectorfonds in en wat zijn de premies?
-
Hoe zit het met werknemers die een bedrijfsauto hebben? (bijtelling / verklaring geen privegebruik)
- Premiekorting in dienst nemen gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers
- Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers
- Wat is de werkkostenregeling?
- Wat is de verklaring arbeidsrelatie (VAR)
- Uitleg vakantiewerker

 Antwoorden:


Aansluitnummer UWV

Via deze link en uw Loonheffingennummer (staat op uw loonaangifte) kunt u uw aansluitnummer bij UWV achterhalen. Dit is een 15 cijferig nummer dat voor de Bouw begint met 003  https://portaal.uwv.nl/Werkgever/Public/RequestAccount.aspx

                                                                                                                                                             naar boven


Tijdens de vorstperiode kan ons personeel niet werken. Wij hebben gehoord dat er ook een WW regeling is voor onwerkbaar weer. Kan ons personeel hier gebruik van maken?

Het UWV en de mobiliteits centra geven aan dat er een mogelijkheid is voor de werknemers om een WW-uitkering aan te vragen wegens onwerkbaar weer. Of uw werknemers hier inderdaad gebruik van kunnen maken hangt af van uw CAO. Wanneer er in de CAO wordt genoemd dat u als werkgever het loon moet doorbetalen tijdens vorst, dan kunnen uw werknemers geen gebruik maken van deze WW-regeling. Het is dus van belang om uw CAO hier op na te kijken.
(De vorst-WW geldt o.a. voor de CAO Metaal en Techniek en de CAO Hellende daken).

Met name de Bouwbedrijven hebben het gedurende deze vorstperiode moeilijk om hun werknemers aan het werk te houden. Toch moeten de werknemers gedurende deze periode hun loon gewoon ontvangen. In de CAO Bouw (art. 20a lid 4) staat namelijk genoemd dat de werkgever verplicht is om het loon door te betalen als de werknemer het werk niet kan verrichten wegens vorst. Doordat de werkgever het loon moet door betalen, bestaat er voor de werknemer geen recht op een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. Dit wordt ook genoemd in de brochure van het UWV "Onwerkbaar weer, wat nu?". 

In sommige sectoren is op bedrijfstak niveau een regeling getroffen waardoor u het vorstverlet kunt declareren bij een uitvoeringsinstelling. Wanneer een zogenaamde vorstverlet regeling voor uw onderneming geldt kunnen uw werknemers uiteraard geen aanspraak maken op de WW-regeling voor onwerkbaar weer.

Link naar informatie / formulieren / uitleg over de vorst
                                                                                                                                                             naar boven

                                                                                                                                                            
Hoe kan ik iemand ontslaan?

Wij verwachten op korte termijn geen werk meer te hebben voor onze medewerkers. Misschien moeten we werknemers gaan ontslaan maar hoe moeten wij dat aanpakken?


U kunt proberen met uw medewerkers overeen te komen dat zij akkoord gaan met hun ontslag (ontslag met wederzijds goedvinden) en anders moet u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV werkbedrijf op grond van bedrijfseconomische reden of naar de rechter gaan en het contract laten ontbinden.

Ontslag met wederzijds goedvinden
Bij een ontslag met wederzijds goedvinden wordt een schriftelijke beeindigingsovereenkomst opgesteld.
Hierin komt te staan per wanneer het dienstverband eindigt, hoelang de opzegtermijn is en eventueel aanvullende regelingen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft de werknemer recht op een ww-uitkering.
Let op: de opzegtermijn kan per CAO verschillend zijn.

Aanvraag ontslagvergunning
Werkt de werknemer niet mee aan ontslag met wederzijds goedvinden, dan kunt u een ontslagvergunning aanvragen.
U kunt ook gelijk de aanvraag voor een ontslagvergunning doen.
Om een ontslagvergunning aan te vragen moet u in dit geval het volgende aantonen:
- een schriftelijke bevestiging van de opzegging of het wegvallen van werkzaamheden
- opgave van de orderportefeuille en/of de aanwezige werkvoorraad
- prognose van de orderportefeuille, verwachte nieuwe opdrachtgevers etc. voor de komende 6 maanden.

Bij een ontslag op grond van bedrijfseconomische reden dient het afspiegelingsbeginsel te worden toegepast.


Voor meer informatie zie:Personeelszaken, Tips en advies en het onderwerp ontslag

                                                                                                                                                             naar boven

  Rekentool voor berekening van de opzegtermijn voor bouwplaatsmedewerkers (Bouw Cao)

Als u in de tool de leeftijd en het aantal dienstjaren invult krijgt u automatisch het aantal weken opzegtermijn te zien. 

Link naar de rekentool

                                                                                                                                                             naar boven
                                                                                                                                                             
Hoe betaal ik een clieop bestand?

Voor de betaling van mijn tijdspaarfonds krijg ik van jullie een clieop bestand via de mail. Hoe betaal ik dit clieop bestand?

De betaling van het tijdspaarfonds is zeer tijdrovend doordat er per werknemer een specifieke omschrijving mee gegeven moet worden. Ook moeten de betalingen van het vakantiegeld en de waarde van de dagen naar verschillende rekeningnummers. Om de betaling van het tijdspaarfonds makkelijker voor u te maken, leveren wij de gegevens voor u aan in een clieop bestand. Hierin hebben wij alle gegevens reeds voor u ingevuld. U hoeft het clieop bestand alleen maar te betalen via internetbankieren. 

Klik hier voor een instructie van het betalen van een clieop bestand. Om te voorkomen dat het bestand van de instructie te veel ruimte op uw computer inneemt, hebben wij het bestand in een lage resolutie op deze internet pagina gezet. Hierdoor kan het voorkomen dat de kwaliteit van het bestand minder is dan dat u van ons gewend bent. Indien u moeite heeft het bestand te lezen kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u dan de instructie via mail of fax doen toekomen.
                                                                                                                                                                naar boven
   
                                                                                                                                                   

Wanneer moet ik reisuren betalen? (CAO bouw)

Wij hebben een werk aangenomen waarvoor onze werknemers een aantal uren moeten reizen. Wij hebben gehoord dat wij onze werknemers hiervoor reisuren moeten betalen maar hoe zit dat nu precies?

Onder reisuren worden verstaan de uren die gereisd wordt van woning naar het werk en weer terug. Zij moeten worden vergoed indien de arbeid buiten de woongemeente van de werknemer plaatsvindt.

Het eerste reisuur dat de werknemer maakt is voor eigen rekening. Deze hoeft u dus niet te vergoeden, met uitzondering van de chauffeur. De chauffeur (bestuurder met tenminste één meerijder) vergoedt u de reisuren vanaf het eerste reisuur.

Voor een reisuur betaalt u alleen het garantie uurloon. Dit betekent dat u geen prestatietoeslag betaalt over een reisuur maar alleen het geldende CAO uurloon. (De prestatietoeslag moet echter wel apart gespecificeerd zijn in de loonadministratie!). Voor een leermeester moet de reisurenvergoeding betaald worden volgens de tabel met het loon voor leermeesters in de CAO Bouw.

Wanneer de reistijd, samen met de arbeidstijd en de pauzes meer is dan 11,5 uur per dag dan moet de arbeidstijd worden ingekort tot dit samen niet meer dan 11,5 uur is. Wanneer de werknemer 4 uur per dag reist en hij heeft normaal een werkdag van 8 uur moet de werkdag dus worden ingekort anders zou de werknemer 12 uur werken/reizen. In dat geval mag de werknemer 7,5 uur werken. Er moet echter wel 8 uur als gewerkte tijd betaald worden, dus inclusief prestatietoeslag.

Voor de overige regels met betrekking tot reisuren verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

                                                                                                                                                              naar boven
                                                                                                                                                               
Voorbeeld formulier voor het bijhouden van de kilometerregistratie

Heeft u of uw werknemer een verklaring van geen privegebruik bij de Belastingdienst aangevraagd dan moeten de kilometers worden bijgehouden. Met dit formulier kun u deze kilometers registreren.

 Link naar de kilometerregistratie

                                                                                                                                                               naar boven
                                                                                                                                                                  

Betalingskenmerk bij de aangifte loonheffing

Via deze link vindt u de uitleg hoe u het betalingskenmerk van de te betalen loonheffing van een bepaalde periode.

link naar formulier voor uitleg
link naar de site van de belastingdienst
                                                                                                                                                              naar boven
                                                                                                                                                          

Premiekorting oudere werknemers 
U  hebt in de volgende situaties recht op premiekorting voor oudere werknemers:
- U heeft een uitkeringsgerechtigde in dienst genomen die 50 jaar of ouder is.
- U hebt een werknemer van 62 jaar of ouder in dienst.

Uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder
Neemt u in een werknemer in dienst die 50 jaar of ouder is en die direct voor indiensttreding een uitkering kreeg (bijvoorbeeld: WW, WAO, WIA, Wajong, WAZ, Wamil, bijstands-uitkering), dan hebt u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van € 6.500 per jaar. Deze korting kunt u maximaal drie jaar toepassen. U moet dan kunnen bewijzen dat de werknemer voor indiensttreding een uitkering kreeg. 
Uw werknemer, moet daarvoor een doelgroepverklaring bij zijn uitkerende instantie aanvragen waarin staat dat hij recht had op een uitkering voor hij bij u in dienst trad. Bewaar deze verklaring bij uw loonadministratie.

Werknemer van 62 jaar of ouder
Hebt u een werknemer in dienst die 62 jaar of ouder is? Dan hebt u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van maximaal € 2.750 per jaar. U kunt deze korting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar uiterlijk totdat de werknemer 65 jaar wordt.

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers 
U kunt de premiekorting ook toepassen als u een werknemer in dienst neemt en er direct voorafgaand aan de dienstbetrekking sprake is van o.a. een van de volgende situaties:
- De werknemer heeft recht op een WIA-uitkering (een WGA-uitkering of een IVA-uitkering).
- De werknemer heeft recht op een Wajong-uitkering.
- De werknemer heeft een indicatiebeschikking als bedoeld in artikel 11 Wet sociale werkvoorziening.
- De werknemer heeft volgens UWV WERKbedrijf (voorheen: CWI) een structurele functionele beperking. Het gaat hier  om werknemers die al meer dan 2 jaar onder de re-integratieverantwoordelijkheid van de gemeenten vallen en die niet meer dan 65% kunnen werken.

In deze situaties kunt u de premiekorting maximaal 3 jaar toepassen vanaf het moment dat u de werknemer in dienst neemt.

U kunt de premiekorting toepassen in de aangifte loonheffingen op de WAO/WIA-premie en op het werkgeversdeel van de premie WW-Awf of de Ufo-premie. De premiekorting is € 2.042  of € 454 op jaarbasis, dit  is afhankelijk van het loon van de werknemer. De kortingsbedragen kunnen in enkele situaties verhoogd worden met € 1.360.

                                                                                                                                                              naar boven
       
Bouwvak 2013
                                                                                                                        
Regio Noord:                 22 juli t/m 9 augustus 2013          week 30 t/m 32
Regio Midden:               29 juli t/m 16 augustus 2013         week 31 t/m 33
Regio Zuid:                    15 juli t/m 2 augustus 2013            week 29 t/m 31
                                                                                                                                                              naar boven

                         
Bouwvak 2014

Regio Noord:                 21 juli t/m 8 augustus 2014                week 30 t/m 32
Regio Midden:               4 augustus t/m 22 augustus 2014    week 32 t/m 34
Regio Zuid:                    28 juli t/m 15 augustus 2014              week 31 t/m 33
                                                                                                                                                              naar boven

A.A.B.O.
Karel Doormanstraat 2
7461 ER Rijssen
Tel 0548 - 538500
Fax 0548 - 538501
info@aabo-rijssen.nl