Inloggen Portal

Werkgevers- en werknemerspartijen voor de CAO Metalektro, hebben op 22 september 2022 de onderhandelingen voor de nieuwe cao afgerond.

Hieronder vindt u enkele hoofdpunten uit het accoord:

Looptijd
De nieuwe cao’s krijgen de volgende looptijd:
– De Basis-cao, HP-cao en de aanvullende cao SAO krijgen een looptijd van 18 maanden, van 1 december 2022 tot en met 31 mei 2024.
– De cao A+O krijgt een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
– (De cao RVU had al een looptijd tot en met 31 december 2025; deze looptijd wordt niet gewijzigd).

Loonsverhogingen
De feitelijke lonen zullen verhoogd worden met:
• 5,5% per 1 december 2022
• 3,5% per1 januari 2024
De bedragen van de minimum verhoging bij voltijd arbeid en van de minimum vakantietoeslag bij voltijd arbeid zullen op de gebruikelijke manier worden berekend.
Het feitelijke uurloon bedraagt daarmee (op voltijdsbasis) per 1 januari 2024 minimaal €14.

Eenmalige uitkering
Partijen spreken een eenmalige uitkering af van € 1.080 bruto (bij voltijd dienstverband). Deze wordt vanaf december 2022 gedurende de looptijd van de cao, gespreid over een periode van 18 maanden, uitgekeerd. Dit komt neer op € 60 per maand. De werkgever zal daarvoor een hogere bijdrage in de pensioenpremie betalen, de werknemer een lagere bijdrage.
Waar dit niet mogelijk is via de pensioenpremie wordt het bedrag uitgekeerd als (eenmalige) uitkering van €60 bruto per maand (bij voltijd dienstverband). Dat is in totaal ook € 1.080.

Deze afspraak geldt ook voor uitzendkrachten.
Voor de duidelijkheid: De afgesproken pensioenpremie en het opbouwpercentage blijven ongewijzigd.

Tijdelijke afwijkingsmogelijkheid
Er geldt voor de looptijd van de cao een tijdelijke afwijkingsmogelijkheid van de in de cao afgesproken structurele salarisverhogingen (door middel van een aanpassing en verlenging van 7.4.5). Dit betekent het volgende:
– Vanaf 1 december 2022 kan de salarisverhoging van 5,5% uitgesteld worden in ruil voor 9,5 tijdelijke extra vrije vakantie-uren per maand. En kan maximaal 12 maanden worden uitgesteld.
– In 2024 kan de salarisverhoging van 3,5% uitgesteld worden in ruil voor 6 tijdelijke extra vrije vakantie- uren per maand.

Verplichting tot overwerk
De overwerkbepaling (2.6) wordt gewijzigd. In de nieuwe cao vervalt de verplichting tot overwerken. De werkgever kan de werknemer alleen bij calamiteiten wel verplichten tot overwerk, tot maximaal 10 uur per 4 weken. Met calamiteiten wordt bedoeld niet beoogde of onverwachtse gebeurtenissen. Voor het overige blijven de uitgangspunten van 2.6 ongewijzigd. Dat betekent dat er voor de van overwerk vrijgestelde werknemers niets verandert.

Tijdelijk vierdaagse werkweek
Op grond van 2.2.1 mag de werknemer met een voltijds dienstverband tijdelijk 4 dagen per week werken. Dit doet hij door de inzet van daarvoor beschikbare vrije vakantiedagen en vrije roosteruren, vrije meeruren en/of vrije overuren. In 2.2.2a wordt toegevoegd dat de werkgever het verzoek van de werknemer mag weigeren als een zwaarwegend bedrijfsbelang zich daartegen verzet.

Generatiepact
De generatiepactregeling wordt voortgezet tot en met 31 december 2028. Sociale partners starten in 2023 met het monitoren van het gebruik van ouderenregelingen. Partijen starten vanaf 2024 een uitvoerig onderzoek naar de effecten van de bestaande en aflopende ouderenregelingen, zoals het generatiepact, RVU en de diverse leeftijdsafhankelijke ontziemaatregelen in de cao (zoals 2.3.2 en 2.6.1b en c). De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor overleg tussen sociale partners over toekomstig duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Dit overleg start uiterlijk op 1 januari 2026.
De salarisgrens in de generatiepactregeling wordt geïndexeerd met de in de cao overeengekomen structurele loonsverhogingen.

Vakbondscontributie
De werknemer die lid is van een vakbond, heeft in 2023 en 2024 het recht om zijn vakbondscontributie te laten onderbrengen in de fiscale vrijstelling van de Werkkostenregeling (WKR) in de onderneming (6.7.1).