Inloggen Portal

De schoolvakanties gaan weer beginnen en veel jongeren zijn weer op zoek naar vakantiewerk. Vakantiewerk is het tijdelijke karakter, veel vakantiewerkers gaan na de vakantie weer naar school of studeren. Vakantiewerk is wettelijk toegestaan voor jongeren van 13 jaar en ouder. Voor de groep 13 t/m 15 jarigen gelden speciale regels. Deze groep mag alleen maar lichte werkzaamheden uitvoeren. Meer informatie vindt u op de site van de rijksoverheid  link naar de site van de Rijksoverheid, hierop  kunt u zien welke werkzaamheden jongeren mogen uitvoeren.

LET OP: In de bouw is dit toegestaan vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelfstandig werkzaamheden verrichten. Bij gevaarlijk werk (met machines werken, zware dingen tillen etc.) mag ook een jongere van 16-17 jaar alleen onder toezicht van een ervaren volwassen werknemer werken.

Onderstaand treft u informatie aan die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst die u met de vakantiewerker afsluit:
–  Een vakantiewerker is een scholier of student die tijdens de schoolvakanties gaat werken. CAO-bepalingen zijn op de vakantiewerker niet van toepassing.

Arbeidsovereenkomst.
Het is aan te bevelen met de vakantiewerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt op de laatste werkdag dan ‘van rechtswege”. Bij indiensttreding moet de werkgever altijd naar het BSN- nummer en naar een geldig identiteitsbewijs van de vakantiewerker vragen.

Loon, vakantiegeld en vakantiedagen
–  De vakantiewerker heeft recht op betaling van tenminste het minimumloon. Tevens heeft de vakantiewerker recht op 8% vakantietoeslag. De vakantiewerker heeft ook recht op de wettelijke vakantiedagen (20 vakantiedagen per jaar bij fulltime werken).

Arbo-Wet
–  De jeugdige vakantiewerker mag niet alle werkzaamheden uitvoeren. In het Arbeids-omstandighedenbesluit is aangegeven welke werkzaamheden voor jeugdige personen zijn verboden.
In de Arbeidstijdenwet staat opgenomen dat er een arbeidsverbod is voor kinderen tot 16 jaar. Kinderen (13-, 14- en 15-jarigen) mogen in de bouw uitsluitend hand- en spandiensten verrichten en geen (zelfstandige) productiearbeid.
Vakantiewerkers jonger dan 18 jaar mogen niet op hoogte werken en onder bepaalde voorwaarden (onder begeleiding en toezicht) met eenvoudig elektrisch gereedschap werken.

– De vakantiewerker is verzekerd krachtens de Werkloosheidswet. Omdat hij in de regel niet aan de voorwaarden zal voldoen (wekeneis en beschikbaar zijn voor werk) bestaat in de meeste situaties geen recht op een werkloosheidsuitkering.

–  De vakantiewerker moet over zijn inkomen ook loonbelasting / premies betalen. Mogelijk bestaat recht op teruggave door indiening van het T-biljet of Tj-biljet. Bij berekening door de Belastingdienst wordt gekeken naar het totale inkomen (waaronder ook een studiebeurs) in een kalenderjaar.