Inloggen Portal

Eind september hebben de werkgeverspartijen voor het Hellende dak en de werknemersvereniging LBV een akkoord bereikt over een nieuwe CAO Hellende Daken.

De CAO krijgt een looptijd van 5 jaar, van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2027.

Hieronder vindt u enkele onderdelen uit het akkoord:

 • Per 1 januari 2023 zal er een loonsverhoging van 5% plaatsvinden.
  De loonsverhoging geldt niet voor de werknemers wiens loon boven de 115 procent van de toepasselijke loonschaal uitkomt. De werknemer heeft deels of geheel recht op de loonsverhoging voor zover het nieuwe loon de 115 procent van de van toepassing zijnde loonschaal niet overschrijdt. Uiteraard staat het de werkgever vrij om de loonsverhoging volledig toe te passen.
 • Uiterlijk 31 december 2022 ontvangen werknemers een éénmalige uitkering van €450,- bruto (voor parttimers geldt de éénmalige uitkering naar rato). Deze éénmalige uitkering dient uiterlijk uitgekeerd te worden in de laatste loonperiode van 2022.
 • Indien de werkgever tussen 1-7-2022 en 31-12-2022 onverplicht een éénmalige uitkering aan een werknemer heeft toegezegd of heeft gedaan, mag deze éénmalige uitkering worden verrekend (in mindering worden gebracht) met de éénmalige vergoeding van €450,- bruto.
 • Voor de loonsverhoging voor de opvolgende CAO-jaren maken CAO-partijen per CAO-jaar aparte afspraken, hierbij rekening houdende met de inflatie.
 • Eén van de belangrijkste veranderingen is het feit dat het aanvullend geboorteverlof niet langer tot 100% dient te worden aangevuld door de werkgever. Werkgevers dienen werknemers tot 70% van het dagloon uit te betalen. Voor deze vergoeding van 70% kan door de werkgever bij het UWV een uitkering worden aangevraagd voor de verlofperiode.
 • Partijen hebben afgesproken dat zij zich gedurende de looptijd van deze CAO maximaal in zullen spannen om, met inachtneming van het marktonderzoek, het loonhuis voor de CAO Hellende Daken te herdefiniëren.
 • Het bezoek aan huisarts en tandarts zijn voor werknemers niet meer alleen gelimiteerd tot 2 uur per bezoek. Werknemers hebben recht op loon tot en met acht (8) bezoeken per kalenderjaar en twee (2) uren per bezoek. Na deze acht bezoeken zijn de bezoeken op kosten van de werknemer. Dit limiet van acht bezoeken geldt overigens niet voor bezoeken aan een specialist.
 • Per 2 augustus van dit jaar heeft de wetgever het betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Deze regeling is ook in de CAO doorgevoerd. Deze regeling houdt kort gezegd in dat ouders 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op mogen nemen, tegen 70% van het dagloon. Dit kan achter elkaar of flexibel. De werknemer moet deze 9 werkweken wel opnemen binnen het eerste levensjaar van het kind. Voor dit verlof kan een werkgever namens de werknemer een uitkering bij het UWV aanvragen.

De volgende kleinere aanpassingen zijn in de CAO doorgevoerd:

 • De leerlingenvergoeding (BOL leerlingen) is verhoogd van € 408,00 naar € 452,63 bruto per maand of van € 94,16 naar €  104,46 bruto per week.
 • De vergoeding voor de consignatiedienst is verhoogd van € 1,33 naar € 1,48 bruto per uur.
 • De vergoeding voor werkkleding en werkschoenen is verhoogd van een maximum van € 350,00 naar € 400,00 per kalenderjaar.
 • De bijdrage in de premie van een aanvullende ziektekostenverzekering die de werkgever betaalt, is verhoogd van € 10,00 naar € 11,09 netto per maand.