Vakbonden en werkgevers hebben een onderhandelingsakkoord bereikt voor de CAO Bouw en Infra. Dit akkoord wordt nu voorgelegd aan de achterban. In dit akkoord wordt de hoogste loonsverhoging ooit in de Cao betaald: 5%.

Vanuit het besef dat de gehele sector het meest baat heeft bij arbeidsrust, hebben cao-partijen daarom de cao Bouw & Infra verlengd tot en met 31 december 2023.

Hieronder vindt u het onderhandelingsresultaat.

Looptijd
De overeengekomen cao Bouw & Infra loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

Loon- en salarisverhogingen
– Per 1 januari 2023 (periode 01) wordt het vast overeengekomen loon/het salaris verhoogd met 2,5%
– Per 1 juli 2023 (periode 07) wordt het vast overeengekomen loon/het salaris verhoogd met 2,5%

Vergoedingen
De vergoedingen in de cao, met uitzondering van de reiskostenvergoeding, worden verhoogd: • per 1 januari 2023 met 2,5% en • per 1 juli 2023 met 2,5%. Mocht deze berekening bij afronding niet direct leiden tot een aanpassing, dan wordt de uitkomst telkens opgeteld bij toekomstige uitkomsten, zodanig dat deze op enig moment wel leidt tot een positieve aanpassing.

UTA-onderzoek
Cao-partijen laten onafhankelijk en representatief onderzoek doen naar de positie van uta-werknemers op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden. Het onderzoek richt zich op de praktijk in de bedrijven en de ervaringen en wensen van uta-werknemers met betrekking tot de thema’s arbeidstijden, overuren en reisuren (aan uta-werknemers die (ook) op de bouwplaats werken). Het doel hiervan is de werknemers gezond en fit te houden en een aantrekkelijke sector te zijn. Het onderzoek is binnen het tijdsbestek van een half jaar afgerond. Start uiterlijk begin 2023. Na oplevering van het onderzoek gaan cao-partijen binnen een termijn van 3 maanden serieus met elkaar in gesprek over de positie van uta-werknemers en de eventueel geconstateerde knelpunten. Verlenging van deze termijn is alleen aan de orde wanneer alle cao-partijen hiermee instemmen. De overige afspraken in de cao Bouw & Infra 2021/2022 worden ongewijzigd voortgezet en integraal meegenomen in de verlenging van deze cao.