• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Diplomabonus BBL Leerlingen

Heeft u een werknemer in de Bouw & Infra en haalt hij of zij een bbl-diploma tussen 1 september 2021 en 1 september 2023? Dan heeft deze werknemer waarschijnlijk recht op een eenmalige diplomabonus van € 2.500 (bruto). Deze afspraak staat in de nieuwe cao Bouw & Infra 2021/2022.

Wat houdt de regeling in? (Volandis)

Artikel 1          Definities

 1. Belanghebbende: werkgever in de zin van de cao Bouw & Infra en de cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouw & Infra die voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit beide cao’s,  waaronder het afdragen van premies voor de bedrijfstakfondsen.
 2. Beroepsbegeleidende leerweg (bbl): leerweg binnen het middelbaar beroepsonderwijs volgens de wet educatie en beroepsonderwijs voor leerlingen met zowel een arbeids- als een onderwijsovereenkomst.
 3. Bestuur: het bestuur van de Stichting Volandis Fonds, kantoorhoudende te Harderwijk (Postbus 85, 3840 AB  Harderwijk).
 4. Werknemer: degene die in de periode van 1 september 2021 tot 1 september 2023 een diploma heeft behaald voor een bbl2, bbl3 of bbl4 opleiding in het domein
  • Bouw en infra,
  • Afbouw, hout en onderhoud of
  • Techniek en procesindustrie

 

Artikel 2           Doelstelling    

De diplomabonus is bedoeld om te stimuleren dat studenten bbl2, bbl3 en bbl4 hun opleiding afmaken. Bbl-studenten ontvangen een diplomabonus van hun werkgever ter hoogte van € 2.500 bruto bij het behalen van het diploma. Deze diplomabonus geldt voor studenten die in het schooljaar 2021/2022 of het schooljaar 2022/2023 hun diploma bbl2, bbl3 en/of bbl4 halen. De werkgever van de student kan aanspraak maken op subsidie ter dekking van de kosten van de uitbetaling van de diplomabonus.

 

Artikel 3       Voorwaarden  

 1. Een belanghebbende heeft recht op subsidie wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 1. Belanghebbende heeft aan de werknemer een diplomabonus uitbetaald ter hoogte van € 2.500 bruto omdat deze werknemer in de periode van 1 september 2021 tot 1 september 2023 een diploma heeft behaald van een bbl2, bbl3 of bbl4 opleiding in het domein
 • Bouw en infra,
 • Afbouw, hout en onderhoud of
 • Techniek en procesindustrie.
 1. De werknemer heeft deze bbl-opleiding bij belanghebbende gevolgd en belanghebbende heeft hiertoe met de werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten en een beroepspraktijkvormingsovereenkomst in de zin van artikel 7.2.8 van de wet educatie en beroepsonderwijs.
 2. Er is gedurende de bbl-opleiding minimaal 6 maanden sprake geweest van een arbeidsovereenkomst tussen belanghebbende en de werknemer.

 

Artikel 4    Subsidie

 1. De hoogte van de subsidie is door cao-partijen vastgesteld en bedraagt € 2.900.
 2. De subsidie moet binnen 6 maanden na diplomadatum worden aangevraagd. Na 6 maanden vervalt het recht op subsidie.
 3. Belanghebbende is verantwoordelijk voor het aanvragen van de subsidie, waarbij de bewijslast ten aanzien van de feiten en omstandigheden die recht geven op subsidie rust op belanghebbende.
 4. Belanghebbende is verplicht inzage te verlenen in alle documenten en verder alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering en controle van wat in dit reglement is bepaald.

 

Zie het reglement voor de totale uitleg

 

Meer informatie op de site van volandis  Site – Volandis


← terug