• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Onderhandelingsresultaat in de CAO Bouw & Infra

De vakbonden en werkgevers bereikten gisteren een onderhandelingsresultaat in de cao Bouw & Infra. De nieuwe cao geldt voor een periode van twee jaar en gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Het onderhandelingsresultaat wordt nu aan de leden van de bonden en werkgeversorganisaties voorgelegd. Zij kunnen tot en met 27 mei aangeven of ze akkoord gaan met het voorstel.

Hieronder vindt u enkele punten uit het resultaat:

Looptijd:
Partijen zijn een nieuwe cao Bouw & Infra overeengekomen met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Loon- en salarisverhogingen
– Per 1 augustus 2021 (periode 08) wordt het vast overeengekomen loon/het salaris structureel verhoogd met 1,5%.
– In december 2021 (periode 13) ontvangt de werknemer die op 1 december 2021 in dienst is een eenmalige bruto uitkering ter hoogte van 1,0% van het vast overeengekomen jaarloon/het jaarsalaris (exclusief vakantietoeslag) naar rato van de duur van het dienstverband in 2021. Werknemers die tussen 1 augustus 2021 en 1 december 2021 uit dienst treden, ontvangen deze eenmalige uitkering bij de eindafrekening. Voorbeeld I: de werknemer die op 1 april 2021 in dienst is getreden en op 1 december 2021 nog steeds in dienst is, ontvangt 9/12 van 1,0% van het vast overeengekomen jaarloon/het jaarsalaris. Voorbeeld II: de werknemer die op 1 januari 2021 in dienst is en op 1 november 2021 uit dienst treedt, ontvangt 10/12 van 1,0% van het vast overeengekomen jaarloon/het jaarsalaris.
– Per 1 januari 2022 (periode 01) wordt het vast overeengekomen loon/het salaris structureel verhoogd met 3,0%.

Vergoedingen: De vergoedingen in de cao worden verhoogd:
– per 1 augustus 2021 met 1,5%
– per 1 januari 2022 met 3,0%. Mocht deze berekening bij afronding niet direct leiden tot een aanpassing, dan wordt de uitkomst telkens opgeteld bij toekomstige uitkomsten, zodanig dat deze op enig moment wel leidt tot een positieve aanpassing.

Thuiswerkvergoeding Cao-partijen gaan in 2021 met elkaar in gesprek over een thuiswerkvergoeding zodra er duidelijkheid is over wijziging van de fiscale regels daaromtrent.

Zwaarwerkregeling Bouw & Infra
a. Uitbreiding uta-werknemers
– Op 1 januari 2021 is de zwaarwerkregeling Bouw & Infra in werking getreden. Deze regeling maakt het voor bouwplaatswerknemers onder voorwaarden mogelijk om maximaal drie jaar vóór hun AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken.
– Met ingang van 1 januari 2022 wordt de zwaarwerkregeling Bouw & Infra uitgebreid. Ook voor uta-werknemers die langere tijd als bouwplaatswerknemer hebben gewerkt, wordt het mogelijk om onder voorwaarden maximaal drie jaar vóór hun AOW-gerechtigde leeftijd te stoppen met werken. Recht op deelname aan de zwaarwerkregeling Bouw & Infra bestaat voor de uta-werknemer die:
– in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 op uittredingsdatum een leeftijd heeft bereikt die maximaal drie jaar voor zijn AOW-gerechtigde leeftijd ligt,
–  direct voorafgaand aan de uittredingsdatum uta-werknemer is,
– op 1 juli 2020 en/of op 1 januari 2021 werknemer was in de zin van de cao en
– in de periode van 25 jaar direct voorafgaand aan de uittredingsdatum:
– ten minste 20 jaar werkzaam is geweest als werknemer in de zin van de cao én
– ten minste 5 jaar werkzaam is geweest als bouwplaatswerknemer in de zin van de cao. Perioden van maximaal 6 maanden niet of elders werken tellen mee als gewerkte tijd.

b. Verhoging uitkering Met ingang van 1 januari 2022 wordt de zwaarwerkuitkering jaarlijks op 1 januari verhoogd met de structurele loon- en salarisverhogingen van het voorgaande jaar, tot maximaal de wettelijke RVU-drempelvrijstelling. De verhoging geldt voor uitkeringen die op of na 1 januari worden uitbetaald

Link naar het complete onderhandelingsresultaat.


← terug