• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Subsidieregeling Praktijkleren

 


Voor bedrijven die een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden is onderstaande informatie van belang. U kunt voor de begeleiding van deze leerlingen een tegemoetkoming krijgen in de kosten. Het subsidiebedrag per deelnemer bedraagt afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen maximaal € 2.700 per schooljaar.

Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de RVO en moet door de werkgever zelf aangevraagd worden (gaat niet meer via de loonadministratie). Wij kunnen dit uiteraard ook voor u behandelen. Indien wij de aanvraag voor u moeten indienen ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 30 augustus 2019 de desbetreffende gegevens.

Aanvraag subsidie:

 • studiejaar 2018 / 2019,  na afloop van het studiejaar. Het schooljaar loopt van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019.
 • kan aangevraagd worden van  2 juni 2019 tot en met 16 september 2019
 • doormiddel van het digitale aanvraagformulier op de site van het RVO (aanvraag moet met eHerkenning, AABO heeft ook eHerkenning)
 • de beslissing is uiterlijk 15 december 2019 en de betaling volgt daarna binnen 2 weken.

Hebt u één van de onderstaande leerlingen in dienst dan kunt u aanspraak maken op deze subsidieregeling:

 • VMBO leerlingen die een leerwerktraject op de basisberoepsgerichte leerweg (3e en 4e jaars) volgen
 • MBO-leerlingen die de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen
 • Studenten die een technische Hbo-opleiding volgen (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken.
 • Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO
 • Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen

Let op: leerlingen die deelnemen aan de Beroeps Opleidende Leer­weg (BOL) (stagiaire) en EVC traject vallen niet onder deze regeling.

Voorwaarden voor de subsidie:

 • Alleen volledige onderwijsprogramma’s die recht geven op een erkend kwalificerend diploma op MBO of HBO niveau, dus geen deelcertificaten.
 • De opleiding moet geregistreerd staan in het Crebo of Croho register
 • De werkgever moet een erkend leerbedrijf zijn
 • Er moet een geldige praktijkleerovereenkomst zijn (POK)
 • MBO-BBL opleiding moet voldoen aan de 200 uren norm en 610 klokuren praktijkvorming
 • VMBO leerlingen: buitenschools praktijkgedeelte moet ten minste 640 en max. 1280 klokuren omvatten

Voorwaarden aanvraag van de subsidie, aanwezige administratie en bewijslast

 • Werkgever beschikt over een (praktijkleer)overeenkomst die door alle vereiste partijen is getekend.
 • Werkgever moet per deelnemer de administratie kunnen tonen, wanneer RVO hier om vraagt
 • Werkgever heeft een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de ber­oepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld zijn een door de leermeester getekende urenstaat, een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem, een presentielijst, een geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimre­gistratie, zolang de praktijkvorming uren van de deelnemer ermee kunnen worden aangetoond
 • Een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalifica­ties/kwaliteiten met betrekking tot de beroepsvorming zijn behaald. Bijvoorbeeld een (BPV-)werkboek (origineel / kopie / scan) van de deelnemer en tussentijdse gespreks-, beoordeling- en evaluatieverslagen
 • Aantonen dat er daadwerkelijk begeleiding is geweest; door wie, welke begeleidingsactiviteiten en wanneer heeft de begeleiding plaatsgevonden waardoor de deelnemer zijn kwalificaties heeft behaald? Dit kan in de praktijkleerovereenkomst zijn afgesproken. De daadwerkelijke uren van de begeleider kunnen per week expliciet worden gemaakt  door bijvoorbeeld een projecturen registratie

← terug