• De loonadministrateur en adviseur voor de Bouw!

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is gestopt.

Er kan dus ook geen werktijdverkorting meer aangevraagd worden.

Werkgevers die reeds een toekenning hebben gekregen voor werktijdverkorting, voor hen blijft deze vergunning van kracht.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De NOW kent andere voorwaarden dan de regeling werktijdverkorting (wtv-regeling). Werkgevers kunnen onder de NOW een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
Het aanvraagproces is sterk vereenvoudigd, en er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

Omzetverlies wordt als criterium gebruikt. En om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft onder de nieuwe regeling niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies.

Wat houdt de nieuwe, tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten in:

·         Werkgevers kunnen vanaf 6 april tot en met 31 mei 2020 een aanvraag indienen bij het UWV voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten.
·         Het UWV probeert binnen 2 tot 4 weken een voorschot aan de werkgever te betalen.
·         Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
·         De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden.
·         Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten
·         De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd.

 

Hoe werkt de NOW?

·         Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
·         De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies (Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht);
·         De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden;
·         De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020
·         De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
o    indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
o    indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
o    indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
·         Op basis van uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
·         Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.
·         Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik maken van de tegemoetkomingsregeling.

Hoe wordt de omzetdaling berekend? 

U kunt een omzetdaling opgeven in een aangesloten meetperiode van drie maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020 (bijvoorbeeld van 1 april t/m 30 juni). De omzet in deze driemaandenperiode wordt vergeleken met een referentieperiode. Uitgangspunt is dat de referentieperiode de omzet van januari tot en met december 2019 is gedeeld door vier. Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling.

Is een accountantsverklaring vereist? 

Een accountantsverklaring is niet vereist als u een aanvraag doet voor een voorschot.
In beginsel is een accountantsverklaring wel vereist bij het verzoek tot het vaststellen van de definitieve subsidie. Er wordt nog duidelijkheid gegeven onder welke grens van het subsidiebedrag een accountantsverklaring niet is vereist.
Ook zal dan helderheid worden gegeven wat voor soort accountantsverklaring wordt vereist indien u een accountantsverklaring moet overleggen.
Hier komt naar verwachting op korte termijn meer informatie over.

Hoe wordt de loonsom bepaald?

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als werkgever vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. De loonsom zal dus vastgesteld worden per loonheffingennummer. Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.

De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Het UWV gebruikt daarbij meestal de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee.

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een opslag van 30% bovenop de loonsom.

Hoe bereken ik de omzet?

U vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei in verband met een verwachte terugval in de omzet van meer dan 20%. Als u verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in uw omzetcijfer zichtbaar wordt, kunt u aangeven dat u de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten. U kunt starten op 1 maart, 1 april of 1 mei. De verwachte omzet in de 3 maanden van de door u gekozen periode, vergelijkt u met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over 3 maanden. Op basis daarvan berekent u het omzetverlies in procenten


← terug