Inloggen Portal

Na vijf constructieve onderhandelingsrondes heeft VHG op 14 september 2023 een eindbod gedaan. Dit eindbod is door de leden van de CNV en FNV geaccepteerd.

In hoofdlijnen zijn de volgende afspraken gemaakt:

Looptijd
De looptijd van de cao wordt 15 maanden, te weten van 1 juli 2023 t/m 30 september 2024.

Loon
Gedurende de looptijd worden de lonen structureel verhoogd met:
– 3% per 1 september 2023
– 3% per 1 januari 2024
– 2% per 1 juli 2024

Daarnaast krijgen de loonschalen 1 t/m 3 een extra periodiek. De loonafspraken per 1 september 2023 gelden met terugwerkende kracht.

Reiskostenvergoeding

De vergoeding per gereden kilometer gaat omhoog met:
– € 0,21 per 1 juli 2023
– € 0,22 per 1 januari 2024

De werkelijk gereden kilometers worden uitgekeerd tot een maximum van € 5,00 per dag.
Hiermee komen de staffels in de cao te vervallen.

Thuiswerkregeling
Conform de Wet Flexibel Werken kan een werknemer een verzoek indienen voor aanpassing van de werkplek. Indien werkgever en werknemer overeenkomen dat de medewerker ook thuis mag werken, zal een vergoeding worden verstrekt conform de Nibudnorm.

Consignatievergoeding
De consignatievergoeding wordt verhoogd van € 7,50 naar € 10,00 per dag.

Ketenregeling
Artikel 9 lid 1 van de cao wordt aangepast conform de wettelijke ketenregeling. Als gevolg hiervan komt de uitzonderingsbepaling uit artikel 9 lid 3 inzake seizoensomstandigheden te vervallen.

Opzegtermijn
De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging van het dienstverband wordt aangepast.
– Wanneer de arbeidsovereenkomst op de dag van opzegging korter dan 10 jaar heeft geduurd, dan bedraagt de opzegtermijn 1 maand.
– Wanneer de arbeidsovereenkomst op de dag van opzegging 10 jaar of langer heeft geduurd, dan bedraagt de opzegtermijn 2 maanden.

Seniorenregeling, RVU-regeling en verlofspaarregeling
Er worden protocolafspraken gemaakt en er wordt een paritaire werkgroep opgestart met als opdracht om voor 1 januari 2024 met een bindend advies te komen.
Scholing
Doorbetaling van de schooldag voor BBL-niveau 1 wordt opgenomen in de cao. Daarnaast wordt in een paritaire werkgroep nader onderzocht welke ruimte er is om de doorbetalingsregeling nog verder uit te breiden. Uitgangspunt daarbij is een gelijke regeling voor alle vormen van scholing met in het achterhoofd dat dit financieel realiseerbaar moet zijn.

Overschrijding van de arbeidstijd
De verplichting tot overwerk, zoals opgenomen in artikel 22 lid 4 van de cao, komt ook te gelden voor de middag van de zesde dag (met inachtneming van het maximum van 100 uur).

Nevenwerkzaamheden
Per 1 augustus 2022 is de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Deze wetgeving houdt in dat nevenwerkzaamheden in beginsel zijn toegestaan, tenzij er objectieve rechtvaardigingsgronden zijn om de nevenwerkzaamheden af te wijzen. Als gevolg hiervan zal artikel 11 cao (werken bij derden) in de cao-redactiecommissie aangepast worden.

Imago van de sector
Er wordt een protocolafspraak gemaakt om het imago van de sector te verbeteren. Dit zal worden besproken in de sectorcommissie, waarbij wordt gekeken of er een activiteitenplan kan worden ontwikkeld om hiermee verder aan de slag te gaan.

Grensoverschrijdend gedrag / extern vertrouwenspersoon
Sociale partners hebben voor de inzet van een extern vertrouwenspersoon reeds een contract afgesloten met Stigas. Er zal een verwijzing hierover in de cao worden opgenomen.

Onwerkbaar weer

Sociale partners zullen in de cao-redactiecommissie artikel 13 cao (onwerkbaar weer) nader verduidelijken.

Protocol extreme weersomstandigheden

In de Arbocatalogus van Stigas dient er een aparte sectie te worden toegevoegd over hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden.

Mantelzorg
Er komt een artikel in de cao omtrent mantelzorg. Hierin wordt verwezen naar www.mantelzorg.nl en opgenomen dat indien een werknemer mantelzorg verleent, hij/zij niet verplicht kan worden om werk te verrichten buiten de reguliere arbeidstijden om, tenzij daarover overleg is gevoerd en de werknemer daarmee instemt.

Terugbetaling opleidingskosten
De regeling wordt aangepast conform de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden.

European Tree Worker
Hier wordt extra aandacht aan besteed bij het updaten van het functiehandboek.

Inlenersbeloning
Naar aanleiding van de uitbreiding van de inlenersbeloning in de ABU- en NBBU-cao, wordt deze uitbreiding opgenomen in de cao of er wordt verwezen naar de definitie in de ABU- en NBBU-cao.