Het aantal eigen risicodagen van de Vorst WW-regeling voor de winterperiode 2022-2023 is voor de Bouw & Infra nog steeds 2 dagen. Deze winterperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023.

Het aantal wachtdagen is afhankelijk van het soort weersomstandigheden waarvoor u Vorst WW bij onwerkbaar weer aanvraagt.
– Bij vorst, ijzel, sneeuwval zijn er 2 wachtdagen per winterseizoen. Een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart.
– Bij hevige wind waarbij het KNMI code rood heeft afgegeven is er geen sprake van een wachtdag.
– Bij langdurige regen zijn er 19 wachtdagen per kalenderjaar.

Voor de werkgever geldt dat het risico van vorst de eerste 2 dagen van dit winterseizoen voor zijn rekening komt. Wanneer er op meer dan 2 dagen niet gewerkt kan worden ten gevolge van vorst, kan de werkgever namens de werknemer bij het UWV een Vorst WW-uitkering aanvragen in het kader van onwerkbaar weer. Deze melding moet u voor 10.00 uur ’s ochtends doen. De werkgever betaalt de werknemer over een vorstdag of Vorst-WW-uitkering 100% van het loon door.

Zolang het onwerkbaar weer voor de desbetreffende werknemer voort duurt, zult u dit elke dag  moeten melden bij het UWV. Dit is natuurlijk erg omslachtig, maar wel noodzakelijk dat deze melding elke dag gedaan wordt.

Let er dus goed op dat u, zolang de vorst aanhoudt en er niet gewerkt kan worden, u hiervan elke dag melding moet doen bij het UWV, anders loopt u grote kans uiteindelijk geen uitkering te krijgen.

heeft E-Herkenning nodig als u een vorstmelding wilt doen bij het UWV.

U kunt dus niet meer op papier de vorstmelding doen.

Voorwaarden vorstdag:
Van een vorstdag is sprake als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
– het betreft een werkdag (maandag t/m vrijdag) en
– de werkdag valt in het tijdvak lopende van de eerste maandag in november tot en met de laatste vrijdag in maart van het daarop volgend jaar (=winterseizoen) en
– vanwege vorst wordt niet gewerkt én een vorstnorm is gehaald of wegens de gevolgen van vorst wordt niet gewerkt.

Bij infrabedrijven kan een weekend als werkdag aangemerkt worden, mits is voldaan aan:

– De werkzaamheden moet ten minste 14 dagen van tevoren ingeplant zijn
– werkgever moet aantonen dat de opdrachtgever eist dat er in het weekend gewerkt wordt.

Vorstdag
Een vorstdag is gehaald als er in ieder geval sprake is dat er als gevolg van vorst niet kan worden gewerkt en één of meer van de onderstaande vorstnormen is gehaald:

1: de gemeten temperatuur tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager is geweest dan -3° Celsius
2: de gemeten temperatuur om 07.00 uur en om 9.00 uur daaropvolgend -0,5° Celsius of lager is
3: de gemeten temperatuur om 9.00 uur -1,5° Celsius of lager is
4: de gevoelstemperatuur om 9.30 uur volgens de KNMI-meting van 9.00 uur -6,0° Celsius of lager is. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst
5: Er is geen vorst meer, maar uw werknemers kunnen niet werken door de gevolgen van vorst

Melden vorstdag
U meldt een vorstdag vóór 10 uur (melding verzuim wegens onwerkbaar weer) op de site van het UWV middels E-herkenning https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-verzuim-wegens-onwerkbaar-weer.aspx.  Deze melding geldt voor de hele dag.

Let op: er moet elke dag dat er vorst is een melding gedaan worden.

Wanneer u een werknemer meldt voor een vorstdag dan mag de werknemer deze gehele dag geen (vervangende) werkzaamheden verrichten. U moet de werknemer daadwerkelijk naar huis sturen of u moet hem berichten dat hij deze dag niet op het werk hoeft te verschijnen.

Meer dan 2 dagen niet gewerkt
Wanneer uw medewerkers vanwege vorst of ten gevolge van vorst meer dan 2 dagen niet hebben gewerkt en u aan de voorwaarden heeft voldaan, kunt u de Vorst WW-uitkering onwerkbaar weer aanvragen bij  het UWV. Het is belangrijk dat u de uitkering op tijd aanvraagt. Doe dit binnen 26 weken na de eerste dag waarop uw werknemers door onwerkbaar weer niet hebben kunnen werken. Als u de uitkering later aanvraagt, neemt het UWV die niet meer in behandeling. Uw krijgt dan geen Vorst WW-uitkering voor deze werknemer.

U kunt deze uitkering aanvragen via het formulier: ww-uitkering onwerkbaar weer. Op de site van het UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ww-uitkering-onwerkbaar-weer.aspx